มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
 
ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคเงินให้มูลนิธิ สามารถบริจาคได้ ดังนี้
1. บริจาคสมทบทุนมูลนิธิราชวิถี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่มูลนิธิกำหนดไว้ ได้แก่
1). เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งโรคทั่วไป เเละโรคเฉพาะโรคต่างๆ เช่น
โรคข้อเเละกระดูก
โรคมะเร็ง
โรคไตเรื้อรัง
2). เพื่อสมทบทุนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเเละอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น
ทุนยาเเละเวชภัณฑ์
ทุนอุปกรณ์การให้โลหิต
ทุนแขน-ขาเทียม
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรคข้อเเละกระดูก เเละอวัยวะเทียม
ทุนช่วยเหลือผู้วายชนม์ที่ยากไร้
ทุนซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์การเเพทย์ให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี
3). ทุนที่ระบุวัตถุประสงค์จำเพาะพิเศษอื่นๆ เช่น
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาลราชวิถี เช่น
- ทุนศูนย์การเเพทย์ราชวิถี
- ทุนพัฒนาระบบไอ.ที. โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น
2. บริจาคโดยการตั้งเป็นชื่อทุน (ตามผู้บริจาคกำหนดชื่อ)
โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริจาคเป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จะเป็นการบริจาคครั้งเดียว หรือสามารถบริจาคสมทบได้ให้ครบภายใน 1 ปี จึงจะสามารถตั้งเป็นทุนได้
3.บริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนต่างๆ ในโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเเละสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 64 กองทุน ดังนี้
1) กองทุนงานโรคไต
2) กองทุนศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
3) กองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม
4) กองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
5) กองทุนกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
6) กองทุนจักษุวิทยา
7) กองทุนวิจัยเรื่องโรคเบาหวานและการตั้งครรภ์
8) กองทุนศูนย์การผ่าตัดทางกล้อง
9) กองทุนอายุรกรรม
10) กองทุนโรคมะเร็งอายุรกรรม
11) กองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด
12) กองทุนโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา
13) กองทุนกลุ่มงานยาและสารเสพติด
14) กองทุนโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
15) กองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนตับ
16) กองทุนศูนย์โรคนิ่ว
17) กองทุนศูนย์ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
18) กองทุนงานโรคโลหิต
19) กองทุนหน่วยต่อมไร้ท่อ
20) กองทุนพัฒนางานบริการโลหิต
21) กองทุนเวชสารสนเทศ
22) กองทุนผ่าตัดทางหู
23) กองทุนทับทิมสยามพนักงานการบินไทย
24) กองทุนเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
25) กองทุนพัฒนาโครงการเลี้ยงเด็กกลางวัน
26) กองทุนเวชศาสตร์มารดาและทารก
27) กองทุนผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
28) กองทุนอัลตราซาวด์สูติ-นรีเวช
29) กองทุนโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรกรรม
30) กองทุนศัลยกรรมตกแต่ง
31) กองทุนจิตเวช
32) กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้มพวงแก้วฯ
33) กองทุนวิจัยในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
34) กองทุนเวชศาสตร์ฟื้นฟู
35) กองทุนประชุมวิชาการอายุรศาสตร์
36) กองทุนโรคทางเดินอาหารและตับ
37) กองทุนโรคไทรอยด์
38) กองทุนพัฒนาคลินิกผู้มีบุตรยาก
39) กองทุนพยาบาลจักษุ
40) กองทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี
41) กองทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์
42) กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีทวารเทียม
43) กองทุนสร้างศูนย์มะเร็ง ณ ศูนย์การแพทย์ราชวิถี
44) กองทุนเรือตรีอมฤตและคุณสุมนา วิสุทธิธรรม
45) กองทุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
46) กองทุนเพื่อผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพ
47) กองทุนโรคมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
48) กองทุนผู้ป่วยอัมพาตกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
49) กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
50) กองทุนนวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
51) กองทุนอาจารย์ใหญ่
52) กองทุนงานประสาทศัลยศาสตร์
53) กองทุนพิชิตมะเร็ง
54) กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
55) กองทุนเพื่อผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม รพ.ราชวิถี
56) เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
57) โรคติดเชื้อ
58) โรคปอด
59) การดำเนินงานด้านปลูกถ่ายอวัยวะ
60) สนับสนุนการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
61) โรคหยุดหายใจขณะหลับ
62) ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
63) โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
64) กองทุนรังสีร่วมรักษา เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยยากไร้
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1