มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
 
สิทธิประโยชน์ ของผู้บริจาค
1. ได้รับการลดหย่อนภาษี
โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตั้งเเต่ 100,000.- บาทขึ้นไป มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจะขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้ โดยการบริจาค ไม่จำเป็นต้องบริจาคครั้งเดียวหรือภายในปีเดียว
ตารางเเสดงชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
30,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 2
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
14,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 3
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
6,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 4
จตุจถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
1,500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 6
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
200,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
100,000. บาทขึ้นไป
3. ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินที่โรงพยาบาลราชวิถีเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่ายารักษาโรคมะเร็ง ค่ายาเคมีบำบัด ค่าฉายแสง ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่าเวชภัณฑ์ที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง การตรวจพิเศษที่จำเป็นต้องรักษาหรือต้องส่งไปทำที่อื่นโดยที่ไม่มีให้บริการในโรงพยาบาลราชวิถี ค่าบริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
ประเภทของผู้อุปการะ
  1. ผู้อุปการะสามัญ หมายถึง ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 200,000.- บาท แต่ไม่ถึง 500,000.- บาท จะได้รับสมนาคุณเฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ จำนวน 15 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกบัตร)
  2. ผู้อุปการะวิสามัญ หมายถึง หมายถึง ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 500,000.- บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000.- บาท จะได้รับสมนาคุณเฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ จำนวน 15 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกบัตร)
  3. ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 1 หมายถึง ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 1,000,000.- บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000.- บาท จะได้รับสมนาคุณเฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด, ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ร้อยละ 50 และลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 30 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ จำนวน 15 ปี (นับตั้งแต่วันที่ออกบัตร)
  4. ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 2 หมายถึง ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 5,000,000.- บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000.- บาท จะได้รับสมนาผู้อุปการะและบุคคลในครอบครัว โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินทั้งหมด, ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ร้อยละ 50 และลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินทั้งหมด ระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ ตลอดชีพ
  5. ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ 3 หมายถึง ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ 10,000,000.- บาทขึ้นไป จะได้รับสมนาคุณผู้อุปการะและบุคคลในครอบครัว โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินทั้งหมด และได้รับการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ ตลอดชีพ
“ผู้อุปการะ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีหรือผู้ได้รับโอนในวันบริจาค ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล สิทธิจะได้แก่ประธานกรรมการหรือผู้จัดการ หรือผู้ที่นิติบุคคลนั้นแจ้งให้เป็นผู้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
  1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้อุปการะ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว และ
  2. คู่สมรสของผู้อุปการะ และ
  3. บิดาหรือมารดาของผู้อุปการะ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1