มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 2
 
สิทธิประโยชน์ ของผู้บริจาค
1. ได้รับการลดหย่อนภาษี
โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตั้งเเต่ 100,000.- บาทขึ้นไป มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจะขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้ โดยการบริจาค ไม่จำเป็นต้องบริจาคครั้งเดียวหรือภายในปีเดียว
ตารางเเสดงชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
30,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 2
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
14,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 3
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
6,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 4
จตุจถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
1,500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 6
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
200,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
100,000. บาทขึ้นไป
3. ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า เงินที่โรงพยาลราชวิถีเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนี้
(1.) ค่ายา ค่าเลือด เเละส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดเเทน ค่าสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดต่างๆ เช่น น้ำเกลือ น้ำเเร่ ค่าออกซิเจน
(2.) ค่าอาหารทางหลอดเลือด (Parenteral Nutrition)
(3.) ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์รักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมเเซม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิข้าราชการจะพึงได้รับ ตามระเบียบของทางราชการ
(4.) ค่าบริการทางการเเพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค เเต่ไม่รวมค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม พิเศษเเละค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
โดยผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน จะได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี ตามสิทธิ์ผู้ อุปการะของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้
(1.) ผู้อุปการะสามัญ ได้เเก่ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มูลค่าตั้งแต่ 200,000.- บาทขึ้นไป จะได้รับการ สมนาคุณเฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามข้อ (1) เเละข้อ (4) ร้อยละ 25 ของ จำนวนเงินทั้งหมด
(2.) ผู้อุปการะวิสามัญ ได้แก่ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาทขึ้นไป จะได้รับ สมนาคุณ เฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยตามข้อ (1) เเละข้อ (4) ร้อยละ 50 ของ จำนวนเงินทั้งหมด
(3.) ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มูลค่าตั้งแต่ 1,000,000.- บาทขึ้นไป จะได้รับการ สมนาคุณเฉพาะตัวผู้อุปการะ โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล เเละได้รับการลดหย่อนค่าห้องพิเศษแและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้
(4.) ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ ได้แก่ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.- บาทขึ้นไป ผู้อุปการะเเละบุคคลในครอบครัว จะได้รับการสมนาคุณ โดยได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล เเละได้รับการลดหย่อนค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1