มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
การบริจาคสมทบทุน “อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”
ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารับบริการ จำนวน 70,000 รายต่อปี และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้น โดยที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังปัจจุบันเป็นอาคารเก่า มีอายุการใช้งานมาถึง 30 ปี และไม่เหมาะสมกับการปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับการให้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัย และสามารถให้การรักษาผู้ป่วยอาการหนักประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่จำเพาะอย่างรวดเร็ว และสามารถบูรณาการภายใต้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในระดับตติยภูมิและสูงกว่าของโรงพยาบาลราชวิถี รวมถึงการฝึกอบรมด้านการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นสูงได้ ซึ่งจะวางระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องในการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพจากโรงพยาบาลราชวิถี 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในพื้นที่บริเวณแถบชานเมืองกรุงเทพฯ ที่มีถนนสายหลักและโรงงานต่างๆ
ในปีงบประมาณ 2564-2566 โรงพยาบาลราชวิถีได้รับงบประมาณและงบประมาณผูกพันวงเงิน 980,000,000.- บาท (เก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่ (คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี) โดยได้ออกแบบเป็นอาคาร 11 ชั้น ให้มีพื้นที่ที่จะให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินขึ้นใหม่ ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทุกประเภท โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย และเหมาะสม ซึ่งจะมีการสร้างพื้นที่รองรับการรักษาเพิ่มเติม เช่น Burn Care Unit, Infectious Care Unit, Spinal Cord Injury & Scoliosis Care Unit, Chest Care Unit, Intervention Center, Patient Assessment Area, AOC & EOC & Dispatch Center ห้องผ่าตัด และ ICU และยังออกแบบให้มีพื้นที่การทำงานแบบบูรณาการของศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย (Referral Center) และการให้บริการรักษาผ่านระบบ Telemedicine และพื้นที่การสอนฝึกอบรมด้านการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการสร้างพื้นที่สำหรับหน่วยงานสำคัญต่างๆ ซึ่งมีอยู่เดิมในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้ตอบสนองการปฏิบัติงานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ หอผู้ป่วย Neurosurgery และหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (หอผู้ป่วย Trauma และหอผู้ป่วย Non-Trauma)
ด้วยงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลมีอย่างจำกัด จึงยังไม่สามารถตอบสนองการสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี (หลังใหม่) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการให้บริการผู้ป่วยได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารายได้เพิ่มเติม สามารถร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ได้โดยการบริจาคผ่านช่องทางธนาคารต่างๆ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ระบุวัตถุประสงค์ “เพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี”
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1