มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเปิดให้บริการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ชั้น 2
 
คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา
ประธานกรรมการ
นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ
รองประธานกรรมการ
นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์
กรรมการผู้จัดการ
นายแพทย์สุนทร อันตรเสน
กรรมการ
นายแพทย์สุรวิทย์ เตชะธุวานันท์
กรรมการ
แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
กรรมการ
แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ ขัมภรัตน์
กรรมการ
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
กรรมการ
คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ
กรรมการ
นางสาวบุญหนัก ศรีเกษม
กรรมการ
นางสาวอุทัยวรรณ สิงหะอุดม
กรรมการ
นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์
กรรมการเลขานุการ
นางรำไพพรรณ มีชูรส
กรรมการเหรัญญิก
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1