มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ
ข่าวประกาศ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567
 
รายละเอียด ผู้ร่วมสร้างกุศล
ซื้อเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
       คุณนงนุช - คุณนลินี  ไกรพานนท์ และคุณเรวัตร์ - คุณศริณย์พร  นันตะสุคนธ์
ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี
จำนวน 1,462,000.- บาท และร่วมสมทบกองทุนพิชิตมะเร็ง, กองทุนการวิจัยเรื่องเบาหวาน
และการตั้งครรภ์ และกองทุนผู้ป่วยอัมพาตจากกระดูกสันหลังบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2562 โดยมีนพ.สมเกียรติ  ลลิตวงศา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และนพ.อุดม  เชาวรินทร์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ พร้อมด้วยแพทย์แผนกออร์โธปิดิกส์ แพทย์ศัลยกรรม 
คุณเบญจวรรณ  ขัมภรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ และคุณรำไพพรรณ  มีชูรส  กรรมการ
เหรัญญิก  ร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี RAJAVITHIHOSPITAL FOUNDATION
เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
NO. 2, PHAYATHAI ROAD, RATCHATHEWI DISTRICT, BANGKOK 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997-9 โทรสาร. 0-2354-7996
TELEPHONE. 0-2354-7997-9 FAX. 0-2354-7996
บริจาคผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-16322-1
ธ. กสิกรไทย จำกัด
สาขาสนามเป้า
บัญชีเลขที่ 029-2-60574-9
ธ. กรุงเทพ จำกัด
สาขาอาคารยาคูลย์
บัญชีเลขที่ 210-0-56926-4
ธ. กรุงไทย จำกัด
สาขาถนนศรีอยุธยา
บัญชีเลขที่ 013-1-77009-8
ธ. ออมสิน จำกัด
สาขาสำนักงานใหญ่
บัญชีเลขที่ 050-0-1228487-8
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
สาขาราชเทวี
บัญชีเลขที่ 044-1-34621-7
บริจาค “สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี”
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
บัญชีเลขที่ 051-2-69056-1